عید قربان,نشانم ده صراط روشنم را، خودم را، باورم را، بودنم را
</br>brخداوندا من از نسل خلیلم  به قربانگاه می آرم «منم» را

عید قربان

آونگ زمان

.................

عید سعید قربان ، جشن «تقرب» عاشقان حق بر همگی مسلمانان مبارک باد

................
نشانم ده صراط روشنم را، خودم را، باورم را، بودنم را
خداوندا من از نسل خلیلم / به قربانگاه می آرم «منم» را

نظرات

ارسال نظر